Prolog:
Den 13 oktober 2020 inlämnades en interpellation som besvarades i KF den 4 november 2020. Där man i princip hänvisade till kommunens dokument ”Kommunal författningssamling Motala kommun” som behandlar hur bidrag till studieförbund skall utbetalas. I den finns inga stöd för vilka studieförbund Motala kommun behöver ge bidrag till. Den klargör bara att för bidragsgivning gäller de definitioner och kriterier som fastställts av Folkbildningsrådet som gäller för den statliga bidra gsgivningen. Efter att interpellation besvarats och diskutioner med företräderare för Alliansen fick Sverigedemokraterna intrycket att det inte skulle utbetalas några fler bidrag.

Döm av vår förvåning när vi såg att 16 november 2020 betalades 84,026 kronor (ver. 975941/21) ut till studieförbundet Ibn Rushd. I dag sitter en tjänsteman som får uppgifter från Bildningsförbundet i Östergötland och med detta som underlag delar ut de 1.4 miljoner som finns anslagna fördelas på de 10 olika studieförbund Motala kommun stödjer. Tjänstemannen gör sitt jobb men som politiker i Motala Kommun anser Sverigedemokraterna att vi skall, innan beslut tas få en möjlighet att agera så att kommunens skattepengar används på ett korrekt sätt. Att på något sätt stödja en samhällsfientlig organisation som inte är för demokrati och andra positiva värderingar kan inte ligga i kommunens intresse, definitivt inte hos Sverigedemokraterna.

Studieförbundet Ibn Rushd erhåller stöd från Motala kommun för den verksamhet som man bedriver. Genom åren har det muslimska studieförbundet varit medialt uppmärksammat och kritiserat såväl nationell som lokal nivå i Sverige, bland annat sina kopplingar till det islamistiska Muslimska brödraskapet samt för att man upprepade gånger under åratal har bjudit in hatpredikanter och föreläsare med en antidemokratisk agenda. Efter ett sådant agerande bör man inte längre kunna erhålla kommunala stöd.

Muslimska brödraskapet är en slags islamistisk organisation som har sina rötter i Egypten på 1920-talet. Flera länder i såväl mellanöstern som andra delar av världen, har förbjudit och terror klassat organisationen. Brödraskapet vill reformera sig fram till ett slags islamistisk stat som skulle innebära avskaffande av många av de fri- och rättigheter som vii Sverige ser som givna. (se gärna boken Muslimska brödraskapet – islamismen i Sverige av Johan Westerholm).

Kopplingen mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet har fastslagits av flera rapporter som beställts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Även i rapporter När tilliten prövas, som är en granskningsrapport gällande Ibn Rushd som folkbildningsrådet ligger bakom och som presenterades under 2019, så fastslås kopplingen. Kritiken gällande Ibn Rushds kopplingar till det Muslimska brödraskapet har också framhållits från flera svenska forskare i samhällsdebatten, bland annat docent Magnus Ranstorp och docent Aje Carlbom.

Under ett decennium har studieförbundet också bjudit in olika hatpredikanter till möten som man varit med och anordnat. Så sent som 2018 bjöd man in Noureddine al-Khademi till konferensen Muslimska familjedagarna. Noureddine al-Khademi är även känd som ”Imam Jihad” och har uppmanat unga i Tunisien att ansluta sig till jihad i Syrien.

Svenska myndigheter och lokala politiska församlingar har börjat att agera på olika sätt mot Ibn Rushd och dess medlemsorganisationer. Många kommuner runt om i landet har beslutat dra in det kommunala stödet. Vidare så har även en av Ibn Rushd medlemsorganisationer vid namn Sveriges unga muslimer, fått avslag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) på sin ansökan(2019). Även kammarrätten i Stockholm gjorde samma bedömning, ”att denna medlemsorganisation till Ibn Rushd inte verkar i enlighet med demokratins idéer.

Sverigedemokraterna yrkar därför att kommunalfullmäktige beslutar:

-Att avveckla allt kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd

För Sverigedemokraterna i Motala kommun
Jan Andersson (SD)