Möjligheten att erbjuda vägledning till både nya och gamla invandrare och asylsökande kring villkoren att på frivillig basis återvända till sina respektive hemländer måste ses över och stärkas.
När oroligheter eller krig i hemlandet minskar eller upphört finn s det en rejäl möjlighet för de som så önskar att återvända hem och dessutom få stöd och hjälp med återvandring.

En kommunal återvändarverksamhet handlar rent konkret om att införa en tillfällig verksamhet riktad mot invandringen som inte klarar av att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden eller ordinarie bostadsmarknaden och som riskerar att långsiktigt bli beroende av kommunalt försörjningsstöd.
Verksamheten kan ligga under bildningsnämnden och där skulle förvaltningens personal ge information om stöd och resurser i samband med återvandring och eventuellt planera utbildningsinsatser anpassade efter förutsättningarna i respektive hemland. Ambitionen är att verksamheten ska ge den enskilde bra förutsättningar att återvända då återvandring beräknas ge positiva effekter till hemlandets återuppbyggnad och vidareutveckling.

Utgångspunkten är att finansieringen ska ske genom minskade kostnader bla. Genom ett minskat försörjningsstödet i kommunen.

De nyanlända och de som redan befinner sig här har tyvärr tagit sig hela vägen till Sverige med antingen skeva eller grusade förhoppningar om att kunna skapa sig en framtid i Sverige, få arbete och bostad och i framtiden hämta hit sina familjer. Detta är i de flesta fallen inte möjligt idag och därför har många återvänt till andra länder eller sina egna länder för att återförenas med sina familjer. Sverigedemokraternas ide är att Motala Kommun skall hjälpa dem med detta.

Vidare bör man beakta att trots ökad svenskundervisning tenderar inte arbetslösheten att nämnvärt minska bland invandrargrupper. Man bör också ha i minnet att väldigt många i olika invandrargrupper inte har förutsättningar trots kunniga i svenska språket att få arbete bla. boerende, dels på deras återkommande hänvisning till sin tro, oviljan att respektera och beakta vårt sätt att leva, vårt kulturella arv, ur arbetssäkerhet, deras klädsel, främst kvinnorna gör det mycket svårt att ta all sysselsättning som erbjuds . Vidare finns den gruppen som inte har för avsikt att göra något utan enbart stanna för bidragens skull. Med andra ord anpassningen till det Svenska samhället har under deras etableringstid i många falla varit urusel. Kapital som skjutets till av statsmakterna har tydligen använts till andra ändamål än avsedda

En enorm satsning måste med utgångspunkt på ovanstående göras på barn och ungdom med assimileringen, all kommunikation på, förskolor skall ske på svenska, samt att få alla att förstå våra svenska värderingar och traditioner.

Fredspristagaren Dalai Lama som är en klok och vis man uttalade sig i SvD (2018-09-12)
”- De har haft ett lidande i sina hemländer och har hopp om att nå Europa för ett bättre liv. Men de ska inte bli kvar permanent här. Människor bör hjälpa att återuppbygga sitt hemland.”

Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående:

-Att lämplig nämnd får i uppdrag att ta fram förslag till återvändarverksamhet i enlighet med motionens intentioner.

2020-11-12
För Sverigedemokraterna Motala

Jan Andersson
Gruppledare