Motala kommun behöver en integrationsplan med tydligare beskrivning av vad som gäller kommunens skyldigheter och den enskildes ansvar. Idag läggs alldeles för mycket fokus på rättigheter och allt mer sällan på skyldigheter.

Invandrare är inget enhetligt kollektiv utan varje individ har sitt ursprung, sin utbildningsnivå, sitt språk och sina förutsättningar. Det som förenar alla invandrare är dock den enskildes ansvar att vara delaktig och vilja bli en del av det svenska samhället.

Målet med denna motion är att nå en så bra integration som möjligt. Detta kan ske genom:

att de nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad
att de nyanlända blir en integrerad del av Motalas kommun
att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar
att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang
att definiera integrationspliktens innebörd för båda parter, kommunen och den nyanlände

Det som också är mycket viktigt är integrationsplikten. I flyktingkonventionens artikel 2 nämns flyktingens ansvar att anpassa sig till sitt nya hemland genom att iaktta lagar, regler, normer och värderingar. Detta ska Motala kommun betona genom att införa integrationsplikt. Integrationsplikten ska innebära följande:

Den nyanlände följer det individuella etableringsprogram som han eller hon fått upprättad
Den nyanlände deltar i SFI-undervisning och lär sig svenska
Den nyanlände gör sig anställningsbar
Den nyanlände deltar i samhällsorienterande undervisning och lär sig förstå och respektera det svenska samhället och svenska värderingar
Den nyanlände söker och finner ett eget boende

Integrationsplikten är tänkt att likna vid ett kontrakt mellan kommunen och den som innefattas av denna integrationsplikt. Om den nyanlände underlåter att fullfölja någon del av integrationsplikten kommer sanktioner att vidtas. Han eller hon kan förlora delar av eller hela sin rätt till ekonomiskt och annat bistånd, i enlighet med Socialtjänstlagens 4 kap (angående rätten till bistånd) 5 §: ”Om den enskilde utan godtagbart skäl avböjer att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som anvisats enligt 4 §, får fortsatt försörjningsstöd vägras eller nedsättas.
Detsamma gäller om han eller hon utan godtagbart skäl uteblir från praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten”. Kommunen kan dock inte påverka Etableringsersättningen. Däremot kan kommunen påverka andra ersättningar och andra rättigheter och förmåner. Exempelvis kan kontraktstiden på av kommunen anvisad bostad kortas.

Sverigedemokraterna vill med denna motion att fullmäktige beslutar:

Att integrationsplikt införs i Motala kommun.

Att en ny integrationsplan tas fram.

Johnny Karlberg
Lotta Eriksson
Thomas Jedler
Kalle Schönke
Marcus Lejonqvist
Marie Hultberg