Nyheter

Svar på MPs debattartikel

Svar på ”Certifieringen är en viktig kvalitetsmärkning” 13/5.Det tas ofta för givet att ekologisk odling, det vill säga avstå från att använda mineralgödsel och bekämpningsmedel, leder till bättre livsmedelskvalitet. Detta stämmer dock inte. Andra faktorer har också stor inverkan på grödans sammansättning. Ett antal studier där man mäter halter av spårämnen i ekologiska respektive konventionellt […]

läs mer

Svar på insändare, Kasta inte ut oss – vi invandrare vill göra nytta

Svar på insändaren https://mvt.se/asikter/artikel/kasta-inte-ut-oss–vi-invandrare-vill-gora-nytta/jogn2zyr Sverige är blott ett av många länder i världen, trots det har vi lyckats bli en av världens mest utvecklade stater. Vi har byggt upp en välfärd i världsklass över tid som vi idag kämpar för att bevara. Sverige har i många år varit ett tryggt och stabilt land men det […]

läs mer

KS beredningen för social hållbarhet (KSBSH)

Gruppen för social hållbarhet hade sitt första möte 7 april 2021. Denna beredning ska ha ett övergripande ansvar för att stärka och utveckla kommunens arbete kopplat till social hållbarhet och de fyra huvudområdena Folkhälsa, Jämlikhet och Mänskliga rättigheter, Jämlikhet och våld samt Integration. Beredningens syfte är att verka kunskapshöjande genom att  ta ett kommunövergripande ansvar […]

läs mer

Svar på hyresgästföreningens inlägg 10 April MVT

(Hela insändaren) För ett antal veckor sedan utsågs en styrgrupp där samtliga politiska partier i Motala kommun finns representerade. Styrgruppens uppgift är att bedöma om en bolagisering av kommunen har något realt syfte och värde. Synpunkter om projektet skall fortlöpande tas fram så att någon gång på höstkanten, om vi alla anser att vi fått […]

läs mer